RECENT NEWS

 • Jun 2019
  We just published a new paper on J. Med. Chem. reporting a Novel Orally Available Potent Inhibitor against Broad-Spectrum Mutants of c-KIT Kinase for Gastrointestinal Stromal Tumors. doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b00280
 • May 2019
  We just published a new paper on Ther Adv Med Oncol.reported Axitinib overcomes multiple imatinib resistant cKIT mutations including the gatekeeper mutation T670I in gastrointestinal stromal tumors. doi: 10.1177/ 1758835919849757
 • May 2019
  We just published a new paper on J. Med. Chem.reported a Novel c-KIT T670I Mutant Selective Kinase Inhibitor for Gastrointestinal Stromal Tumors (GISTs). doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b00176
 • Apr 2019
  We just published a new paper on J. Nat. Prod. reporting Clavukoellians A–F, Highly Rearranged Nardosinane Sesquiterpenoids with Antiangiogenic Activity from Clavularia koellikeri. doi: 10.1021/acs.jnatprod.9b00100
 • Mar 2019
  We just published a new paper on Cancer Biol Ther. , which reported a novel highly potent and selective type II native and drug-resistant V299L mutant BCR-ABL inhibitor (CHMFL-ABL-039) for Chronic Myeloid Leukemia (CML). doi: 10.1080/15384047.2019.1579958.
 • Jan 2019
  We just published a new paper on Cancer Lett., which reported the repurposing of cabozantinib to GISTs. doi: 10.1016/j.canlet.2019.01.024

 

RECENT PUBLICATIONS

110. Yun Wu#, Beilei Wang#, Junjie Wang#, Shuang Qi#, Fengming Zou, Ziping Qi, Feiyang Liu, Qingwang Liu, Cheng Chen, Chen Hu, Zhenquan Hu, Aoli Wang, Li Wang, Wenchao Wang, Tao Ren, Yujiao Cai, Mingfeng Bai, Qingsong Liu*, Jing Liu*. Discovery of 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-N-(4-((6,7-dimethoxyquinolin-4-yl)oxy)phenyl)acetamide (CHMFL-KIT-64) as a Novel Orally Available Potent Inhibitor against Broad-Spectrum Mutants of c-KIT Kinase for Gastrointestinal Stromal Tumors. J. Med. Chem. 2019, Jun 28. doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b00280

109. Feiyang Liu#, Fengming Zou#, Cheng Chen#, Kailin Yu#, Xiaochuan Liu, Shuang Qi, Jiaxin Wu, Chen Hu, Zhenquan Hu, Juan Liu, Xuesong Liu, Li Wang, Juan Ge, Wenchao Wang, Tao Ren, Mingfeng Bai, Yujiao Cai, Xudong Xiao, Feng Qian, Jun Tang*, Qingsong Liu*, Jing Liu*. Axitinib overcomes multiple imatinib resistant cKIT mutations including the gatekeeper mutation T670I in gastrointestinal stromal tumors. Ther Adv Med Oncol. First Published May 17, 2019 Research Article, doi: 10.1177/1758835919849757

108. Xuesong Liu#, Beilei Wang#, Cheng Chen#, Ziping Qi#, Fengming Zou, Junjie Wang, Chen Hu, Aoli Wang, Juan Ge, Qingwang Liu, Kailin Yu, Zhenquan Hu, Zongru Jiang, Wei Wang, Li Wang, Wenchao Wang, Tao Ren, Mingfeng Bai, Qingsong Liu*, and Jing Liu*. Discovery of (E)-N1-(3-fluorophenyl)-N3-(3-(2-(pyridin-2-yl)vinyl)-1H-indazol-6-yl)malonamide (CHMFL-KIT-033) as a Novel c-KIT T670I Mutant Selective Kinase Inhibitor for Gastrointestinal Stromal Tumors (GISTs). J. Med.Chem. Publication Date (Web): May 2, 2019 (Article), doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b00176

107. Qi Wang#, Zhenquan Hu, Xiangchao Luo, Jing Liu , Guoqiang Li*, Shugeng Cao* , and Qingsong Liu*. Clavukoellians A–F, Highly Rearranged Nardosinane Sesquiterpenoids with Antiangiogenic Activity from Clavularia koellikeri. J. Nat. Prod. April 17, 2019, doi: 10.1021/acs.jnatprod.9b00100

106. Shun Li#, Ying Song, Christine Quach, Hongrui Guo, Gyu-Beom Jang, Hadi Maazi, Shihui Zhao, Nathaniel A. Sands, Qingsong Liu, Gino K. In, David Peng, Weiming Yuan, Keigo Machida, Min Yu, Omid Akbari, Ashley Hagiya, Yongfei Yang, Vasu Punj, Liling Tang* & Chengyu Liang* . Transcriptional regulation of autophagy-lysosomal function in BRAF-driven melanoma progression and chemoresistance. Nat Commun. 2019 Apr 12;10(1):1693. doi: 10.1038/s41467-019-09634-8.

105. Lei Gao#, Yong Hu, Yahui Tian, Zhenzhen Fan, Kun Wang, Hongdan Li, Qian Zhou, Guandi Zeng, Xin Hu, Lei Yu, Shiyu Zhou, Xinyuan Tong, Hsinyi Huang, Haiquan Chen, Qingsong Liu, Wanting Liu, Gong Zhang, Musheng Zeng, Guangbiao Zhou, Qingyu He*, Hongbin Ji* & Liang Chen* . Lung cancer deficient in the tumor suppressor GATA4 is sensitive to TGFBR1 inhibition. Nat Commun. 2019 Apr 10;10(1):1665. doi: 10.1038/s41467-019-09295-7.

104. Jiaxin Wu#, Aoli Wang#, Xixiang Li#, Cheng Chen#, Ziping Qi#, Chen Hu, Wenliang Wang, Hong Wu, Tao Huang, Ming Zhao, Wenchao Wang, Zhenquan Hu, Qingwang Liu, Beilei Wang, Li Wang, Lili Li, Jian Ge, Tao Ren, Ruixiang Xia*, Jing Liu* & Qingsong Liu*. Discovery and characterization of a novel highly potent and selective type II native and drug-resistant V299L mutant BCR-ABL inhibitor (CHMFL-ABL-039) for Chronic Myeloid Leukemia (CML). Cancer Biol Ther. 2019 Mar 20:1-9; doi: 10.1080/15384047.2019.1579958. [Epub ahead of print].

103. Rui-Yuan Pan#, Jun Ma, Xiang-Xi Kong, Xiao-Feng Wang, Shuo-Shuo Li, Xiao-Long Qi, Yu-Han Yan, Jinbo Cheng, Qingsong Liu, Wanzhu Jin, Chang-Heng Tan and Zengqiang Yuan*. Sodium rutin ameliorates Alzheimer's disease-like pathology by enhancing microglial amyloid-β clearance. Sci Adv. 2019 Feb; 5(2): eaau6328. doi: 10.1126/sciadv.aau6328.

102. Tingting Lu#, Cheng Chen#, Aoli Wang#, Zongru Jiang#, Ziping Qi, Zhenquan Hu, Chen Hu, Feiyang Liu, Wenliang Wang, Hong Wu, Beilei Wang, Li Wang, Shuang Qi, Jiaxin Wu, Wenchao Wang, Jun Tang, Hezhong Yan, Mingfeng Bai, Qingsong Liu*, Jing Liu*. Repurposing cabozantinib to GISTs: Overcoming multiple imatinib-resistant cKIT mutations including gatekeeper and activation loop mutants in GISTs preclinical models. Cancer Lett. 2019, Jan 23. pii: S0304-3835(19)30044-8. doi: 10.1016/j.canlet.2019.01.024.

101. Chunshun Li# , Ariel M. Sarotti , Xiaohua Wu , Baojun Yang , James Turkson , Yongfei Chen , Qingsong Liu and Shugeng Cao*. An Unusual Benzoisoquinoline-9-one Derivative and Other Related Compounds with Antiproliferative Activity from Hawaiian Endophytic Fungus Peyronellaea sp. FT431. Molecules. 2019, 24(1), 196; doi: 10.3390/molecules24010196

100. Xiaofei Liang#, Beilei Wang#, Cheng Chen#, Aoli Wang#, Chen Hu, Fengming Zou, Kailin Yu, Qingwang Liu, Feng Li, Zhenquan Hu, Tingting Lu, Junjie Wang, Li Wang, Ellen Weisberg, Lili Li, Ruixiang Xia, Wenchao Wang, Tao Ren, Jian Ge*, Jing Liu*, and Qingsong Liu*. Discovery of N-(4-(6-acetamidopyrimidin-4-yloxy)phenyl)-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide (CHMFL-FLT3-335) as a Potent Fms-like Tyrosine Kinase 3 Internal Tandem Duplications (FLT3-ITD) Mutant Selective Inhibitor for Acute Myeloid Leukemia. J. Med. Chem. Publication Date (Web): December 19, 2018 (Article), doi: 10.1021/acs.jmedchem.8b01594

99. Qi Wang#, Zhenquan Hu, Xixiang Li, Aoli Wang, Hong Wu, Jing Liu, Shugeng Cao*, and Qingsong Liu*. Salviachinensines A–F, Antiproliferative Phenolic Derivatives from the Chinese Medicinal Plant Salvia chinensis. J. Nat. Prod. Article Publication Date (Web): October 29, 2018, doi: 10.1021/acs.jnatprod.8b00638

98. Xuesong Liu#, Beilei Wang#, Cheng Chen#, Zongru Jiang#, Chen Hu, Hong Wu, Yicong Zhang, Xiaochuan Liu, Wenliang Wang, Junjie Wang, Zhenquan Hu, Aoli Wang, Tao Huang, Qingwang Liu, Wei Wang, Li Wang, Wenchao Wang, Tao Ren, Lili Li, Ruixiang Xia, Jian Ge*, Qingsong Liu*, Jing Liu*. Discovery of (E)-N-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((3-(2-(pyridin-2-yl)vinyl)-1H-indazol-6-yl)thio)propanamide (CHMFL-ABL-121) as a highly potent ABL kinase inhibitor capable of overcoming a variety of ABL mutants including T315I for chronic myeloid leukemia. Eur. J. Med. Chem. 2018, in press doi: 10.1016/j.ejmech.2018.10.007

97. Beilei Wang#, Jiaxin Wu#, Yun Wu#, Cheng Chen#, Fengming Zou#, Aoli Wang, Hong Wu, Zhenquan Hu, Zongru Jiang, Qingwang Liu, Wei Wang, Yicong Zhang, Feiyang Liu, Ming Zhao, Jie Hu, Tao Hu, Juan Ge, Li Wang, Tao Ren, Yuxin Wang, Jing Liu*, Qingsong Liu*. Discovery of 4-(((4-(5-chloro-2-(((1s,4s)-4-((2-methoxyethyl)amino)cyclohexyl)amino)pyridin-4-yl)thiazol-2-yl)amino)methyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile (JSH-150) as a novel highly selective and potent CDK9 kinase inhibitor Eur. J. Med. Chem. 2018, in press doi: 10.1016/j.ejmech.2018.09.025

96. Chunshun Li, Zhenquan Hu, Qingsong Liu, Xiaohua Wu, Shugeng Cao*. Two new tricycloalternarenes from Hawaiian endophytic fungus Didymella sp. FT433. Tetrahedron Lett. 2018, 59: 3381-3383. doi: 10.1016/j.tetlet.2018.07.061

95. Ke Deng, Jiawei Shen, Wei Wang, Ming Li, Hong Li, Cheng Chen, Huan Zhao, Mei Zhang, Tian Xue, Qingsong Liu, Vivian Was Yan Lui, Bo Hong*, Wenchu Lin*. Sodium chloride(NaCl) potentiates digoxin-induced anti-tumor activity in small cell lung cancer. Cancer Biol. Ther. 2018, 5: 1-13. doi: 10.1080/15384047.2018.1504723

94. Xiaofei Liang#, Feng Li#, Cheng Chen#, Zongru Jiang#, Aoli Wang#, Xiaochuan Liua, Juan Ge, Zhenquan Hu, Kailin Yu, Wenliang Wang, Fengming Zou, Qingwang Liu, Beilei Wang, Li Wang, Shanchun Zhang, Yuxin Wang, Qingsong Liu*, Jing Liu*. Discovery of (S)-2-amino-N-(5-(6-chloro-5-(3- methylphenylsulfonamido)pyridin-3-yl)-4-methylthiazol-2-yl)-3- methylbutanamide (CHMFL-PI3KD-317) as a potent and selective phosphoinositide 3-kinase delta (PI3Kd) inhibitor. Eur. J. Med. Chem. 2018, 156: 831-846. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.07.036

93. Hongbin He#, Hua Jiang, Yun Chen, Jin Ye, Aoli Wang, Chao Wang, Qingsong Liu, Gaolin Liang, Xianming Deng*, Wei Jiang* & Rongbin Zhou*.Oridonin is a covalent NLRP3 inhibitor with strong anti-inflammasome activity. Nature Communications. 2018 Jun 29;9(1):2550. doi: 10.1038/s41467-018-04947-6. [Epub ahead of print]

92. Yu Xue#, Peiran Song#, Zilan Song#, Aoli Wang, Linjiang Tong, Meiyu Geng, Jian Ding, Qingsong Liu , Liping Sun, Hua Xie*, and Ao Zhang*.Discovery of 4,7-Diamino-5-(4-phenoxyphenyl)-6-methylene-pyrimido[5,4-b]pyrrolizines as Novel Bruton’s Tyrosine Kinase Inhibitors. J. Med. Chem.2018 May 9; doi: 10.1021/acs.jmedchem.8b00441. [Epub ahead of print]

91. Qiang Wang#, Feiyang Liu#, Shuang Qi#, Ziping Qi#, Xiao-E Yan, Beilei Wang, Aoli Wang, Wei Wang, Cheng Chen, Xiaochuan Liu, Zongru Jiang, Zhenquan Hu, Li Wang, Wenchao Wang, Tao Ren, Shanchun Zhang, Cai-Hong Yun*, Qingsong Liu*, Jing Liu*.Discovery of 4-((N-(2-(dimethylamino)ethyl)acrylamido)methyl)-N-(4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)benzamide (CHMFL-PDGFR-159) as a highly selective type II PDGFRα kinase inhibitor for PDGFRα driving chronic eosinophilic leukemia. Eur. J. Med. Chem. 2018 Mar 12;150:366-384. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.03.003. [Epub ahead of print]

90. Kailin Yu# ,Xuesong Liu#, Zongru Jiang#, Chen Hu#, Fengming Zou#, Cheng Chen, Juan Ge, Jiaxin Wu, Xiaochuan Liu, Aoli Wang, Wenliang Wang, Wenchao Wang, Ziping Qi, Beilei Wang, Li Wang, Hezhong Yan, Jiaoxue Wang, Tao Ren, Jun Tang*, Qingsong Liu*, Jing Liu*. Discovery of a highly selective KIT kinase primary V559D mutant inhibitor for gastrointestinal stromal tumors (GISTs). Oncotarget. 2017 Nov 15. doi: 10.18632/oncotarget.22624. [Epub ahead of print]

89. Hua Jiang#, Hongbin He, Yun Chen, Wei Huang, Jinbo Cheng, Jin Ye, Aoli Wang, Jinhui Tao, Chao Wang, Qingsong Liu, Tengchuan Jin, Wei Jiang, Xianming Deng, Rongbin Zhou*. Identification of a selective and direct NLRP3 inhibitor to treat inflammatory disorders. J Exp Med. 2017 Oct 11. doi: 10.1084/jem.20171419. [Epub ahead of print]

88. Aoli Wang#, Xixiang Li#, Cheng Chen#, Hong Wu#, Ziping Qi#, Chen Hu#, Kailin Yu, Jiaxin Wu, Juan Liu, Xiaochuan Liu, Zhenquan Hu, Wei Wang, Wenliang Wang, Wenchao Wang, Li Wang, Beilei Wang, Qingwang Liu, Lili Li, Jian Ge, Tao Ren, Shanchun Zhang, Ruixiang Xia*, Jing Liu*, and Qingsong Liu*. Discovery of 1-(4-(4-Amino-3-(4-(2-morpholinoethoxy)phenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d] pyrimidin-1-yl)phenyl)-3-(5-(tert-butyl)isoxazol-3-yl)urea (CHMFL-FLT3-213) as a Highly Potent Type II FLT3 Kinase Inhibitor Capable of Overcoming a Variety of FLT3 Kinase Mutants in FLT3-ITD Positive AML. J. Med. Chem. 2017 Sep 28. doi: 10.1021/acs.jmedchem.7b00840. [Epub ahead of print]

87. Yongfei Chen#, Jiaxin Wu#, Aoli Wang#, Ziping Qi#, Taoshan Jiang#, Cheng Chen, Fengming Zou, Chen Hu, Wei Wang, Hong Wu, Zhenquan Hu, Wenchao Wang, Beilei Wang, Li Wang, Tao Ren, Shanchun Zhang, Qingsong Liu*, Jing Liu*. Discovery of N-(5-((5-chloro-4-((2-(isopropylsulfonyl)phenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)-4-methoxy-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl)acrylamide (CHMFL-ALK/EGFR-050) as a potent ALK/EGFR dual kinase inhibitor capable of overcoming a variety of ALK/EGFR associated drug resistant mutants in NSCLC. Eur J Med Chem. 2017 Aug 18;139:674-697. doi: 10.1016/j.ejmech.2017.08.035. [Epub ahead of print]

86. Kwok-Kin Wong, Yan Liu, Yuyang Li, Xiaoen Wang, Feiyang Liu, Peng Gao, Max M. Quinn, Fei Li, Ashley A. Merlino, Cyril H. Benes, Qingsong Liu and Nathanael S. Gray. Gemcitabine and Chk1 inhibitor AZD7762 synergistically suppress the growth of Lkb1-deficient lung adenocarcinoma. Cancer Res. 2017,Jul 28. pii: canres.0567.2017. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-17-0567. [Epub ahead of print]

85. Beilei Wang#, Yuanxin Deng#, Yongfei Chen#, Kailin Yu, Aoli Wang, Qianmao Liang, Wei Wang, Cheng Chen, Hong Wu, Chen Hu, Weili Miao, Wooyoung Hur, Wenchao Wang, Zhenquan Hu, Ellen L. Weisberg, Jinhua Wang, Tao Ren, Yinsheng Wang, Nathanael S. Gray, Qingsong Liu*, Jing Liu*. Structure-activity relationship investigation for benzonaphthyridinone derivatives as novel potent Bruton's tyrosine kinase (BTK) irreversible inhibitors. Eur. J. Med. Chem. 2017,Available online 9 June 2017. doi: 10.1016/j.ejmech.2017.06.016. [Epub ahead of print]

84. Tao Hu#, Xiaoxue Yuan#, Rongcai Ye#, Huiqiao Zhoua, Jun Lina, Chuanhai Zhang, Hanlin Zhang, Gang Wei, Meng Dong, Yuanyuan Huang, Wonchung Lime, Qingsong Liu, Hyuek Jong Lee*, Wanzhu Jin*. Brown adipose tissue activation by rutin ameliorates polycystic ovary syndrome in rat. J Nutr Biochem. 2017, Apr 22; 47: 21-28. doi: 10.1016/j.jnutbio.2017.04.012. [Epub ahead of print]

83. Chen Hu#, Aoli Wang#, Hong Wu#, Ziping Qi#, Xixiang Li#, Xiao-E Yan#, Cheng Chen, Kailin Yu, Fengming Zou, Wenchao Wang, Wei Wang, Jiaxin Wu, Juan Liu, Beilei Wang, Li Wang, Tao Ren, Shanchun Zhang, Cai-Hong Yun*, Jing Liu*, Qingsong Liu.* Discovery and characterization of a novel irreversible EGFR mutants selective and potent kinase inhibitor CHMFL-EGFR-26 with a distinct binding mode. Oncotarget 2017, 8(11): 18359-18372. doi: 10.18632/oncotarget.15443

82. Zheng Zhao, Qingsong Liu, Spencer Bliven, Lei Xie*, Philip E. Bourne*. Determining cysteines available for covalent inhibition across the human kinome. J. Med. Chem. 2017. doi: 10.1021/acs.jmedchem.6b01815

81. Hong Wu#, Qiong Huang#, Ziping Qi#, Yongfei Chen#, Aoli Wang, Cheng Chen, Qianmao Liang, Jinghua Wang, Wensheng Chen, Jin Dong, Kailin Yu, Chen Hu, Wenchao Wang, Xiaochuan Liu, Xiaoxiang Li, Nathanael S. Gray, Jing Liu*, Wei Wei*, Qingsong Liu*. Irreversible inhibition of BTK kinase by a novel highly selective inhibitor CHMFL-BTK-11 suppresses inflammatory response in rheumatoid arthritis model. Scientific Reports 2017, doi: 10.1038/s41598-017-00482-4

80. Aoli Wang#, Xixiang Li#, Hong Wu#, Fengming Zou#, Xiao-E Yan#, Cheng Chen, Chen Hu, Kailin Yu, Wenchao Wang, Peng Zhao, Jiaxin Wu, Ziping Qi, Wei Wang, Beilei Wang, Li Wang, Tao Ren, Shanchun Zhang, Cai-Hong Yun*, Jing Liu*, Qingsong Liu*. Discovery of (R)-1-(3-(4-Amino-3-(3-chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy) phenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one (CHMFL-EGFR-202) as a Novel Irreversible EGFR Mutants Kinase Inhibitor with a Distinct Binding Mode. J. Med. Chem. 2017. 10.1021/acs.jmedchem.6b01907

79. Juanjuan Liu, Xingxing Yang, Binhua Li, Junjun Wang, Wenchao Wang, Jing Liu, Qingsong Liu, Xin Zhang*. STK16 regulates actin dynamics to control Golgi organization and cell cycle. Scientific Reports 2017, 7: 44607. doi: 10.1038/srep44607.

78. Qianmao Liang#, Yongfei Chen#, Kailin Yu#, Cheng Chen#, Shouxiang Zhang, Aoli Wang, Wei Wang, Hong Wu, Xiaochuan Liu, Beilei Wang, Li Wang, Zhenquan Hu, Wenchao Wang, Tao Ren, Shanchun Zhang, Qingsong Liu*, Cai-Hong Yun*, Jing Liu*. Discovery of N-(3-(5-((3-acrylamido-4-(morpholine-4-carbonyl)phenyl)amino)-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)-2-methylphenyl)-4-(tert-butyl)benzamide (CHMFL-BTK-01) as a highly selective irreversible Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor. Eur. J. Med. Chem. 2017, 131: 107-125. doi: 10.1016/j.ejmech.2017.03.001.

77. Yanke Liang, Melissanne De Wispelaere, Margot Carocci, Qingsong Liu, Jinhua Wang, Priscilla L. Yang*, Nathanael S Gray*. Structure-Activity Relationship study of QL47 - a Broad-spectrum Antiviral agent. ACS Med. Chem. Lett. 2017, 8: 344-349. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00008.

76. Xiaofei Liang#, Fengchao Lv#, Beilei Wang#, Kailin Yu#, Hong Wu, Ziping Qi, Zongru Jiang, Cheng Chen, Aoli Wang, Weili Miao, Wenchao Wang, Zhenquan Hu, Juan Liu, Xiaochuan Liu, Zheng Zhao, Li Wang, Shanchun Zhang, Zi Ye, Chu Wang, Tao Ren, Yinsheng Wang, Qingsong Liu*, and Jing Liu*. Discovery of 2-((3-acrylamido-4-methylphenyl)amino)-N-(2-methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzamido)phenyl)-4-(methylamino)pyrimidine-5-carboxamide (CHMFL-BMX-078) as a Highly Potent and Selective Type II Irreversible Bone Marrow Kinase in the X Chromosome (BMX) Kinase Inhibitor. J. Med. Chem. 2017, 60(5):1793-1816. doi:?10.1021/acs.jmedchem.6b01413.

75. Wu R, Sun JG, Wang JQ, Li B, Qingsong Liu, Ning G, Jin W, Yuan Z*. c-Abl inhibition mitigates diet-induced obesity through improving insulin sensitivity of subcutaneous fat in mice. Diabetologia 2017, Jan 10. doi: 10.1007/s00125-016-4202-2.

74. Yifei Yang, Yuan Zhang, LingYun Yang, Leilei Zhao, Lianghui Si, Huibin Zhang, Qingsong Liu, Jinpei Zhou*. Discovery of imidazopyridine derivatives as novel c-Met kinase inhibitors: Synthesis, SAR study, and biological activity. Bioorg. Chem. 2017, 70:126-132. doi: 10.1016/j.bioorg.2016.12.002.

73. de Wispelaere M, Carocci M, Liang Y, Qingsong Liu, Sun E, Vetter ML, Wang J, Gray NS, Yang PL.Discovery of host-targeted covalent inhibitors of dengue virus. Antiviral Res. 2017, 139: 171-179. doi: 10.1016/j.antiviral.2016.12.017.

72. Qiang Wang#, Feiyang Liu#, Beilei Wang#, Fengming Zou#, Ziping Qi, Cheng Chen, Kailin Yu, Chen Hu, Shuang Qi, Wenchao Wang, Zhenquan Hu, Juan Liu, Wei Wang, Li Wang, Qianmao Liang, Shanchun Zhang, Tao Ren, Qingsong Liu*,Jing Liu*. Discovery of 4-Methyl-N-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl) phenyl)-3-((1-nicotinoylpiperidin-4-yl)oxy)benzamide (CHMFL-ABL/KIT-155) as a Novel Highly Potent Type II ABL/KIT Dual Kinase Inhibitor with a Distinct Hinge Binding. J. Med. Chem. 2017, 60(1): 273-289. doi: 10.1021/acs.jmedchem.6b01290.

71. Xiaoxue Yuan#, Gang Wei#, Yilin You#,Yuanyuan Huang, Hyuek Jong Lee,Meng Dong, Jun Lin, Tao Hu, Hanlin Zhang,Chuanhai Zhang, Huiqiao Zhou,Rongcai Ye, Xiaolong Qi, Baiqiang Zhai,Weidong Huang,Shunai Liu,Wen Xie, Qingsong Liu, Xiaomeng Liu,Chengbi Cui,Donghao Li,Jicheng Zhan,Jun Cheng,Zengqiang Yuan, Wanzhu Jin. Rutin ameliorates obesity through brown fat activation. FASEB J. 2017, 31(1): 333-345. doi: 10.1096/fj.201600459RR.